Z případů soudního znalce

02. ledna 2015 ǀ Články

Montáž kamen, krbů … spotřebičů všeobecně.
Do nového domu nebo bytu si chcete instalovat nový spotřebič. Samozřejmě je to možné. V tom případě musíte zajistit a také dodržet určité zásady a podmínky, které udává ČSN 73 4201, ČSN EN 1443 a Nařízení vlády č. 91/2010 Sb. Nedodržením podmínek, které jsou uvedeny v těchto normách a nařízeních se majitel nového spotřebiče případně i montážní firma dostanete do situace, že povinná revize spalinové cesty nebude vystavena s kladným výsledkem. Potom při případném problému, reklamacích nebo při nároku plnění pojištění, nebude požadovaná škoda plněna a to z důvodů nedodržení podmínek vyplývajících z ČSN a příslušných zákonů. Mnohdy se následně vynaložené pořizovací náklady navyšují o to více, než kdyby se instalace provedla hned odborně s požadavky výše uvedených norem a zákonů.

Není komín jako komín a není dostatek vzduchu vždy dostatek. Nedodržování podmínek se mnohdy stává pravidlem. Kdo však nechce mít v budoucnu při užívání Vámi vybraného spotřebiče problém a chce si v klidu užívat tepla domácího krbu, musí dodržet alespoň základní podmínky a to jsou tyto čtyři:

 

  1. Splnit podmínky pro spalinovou cestu uvedené v ČSN 73 4201, ČSN-EN 1443 a Nařízení vlády č. 91/2010 Sb.
  2. Správně zvolit a vybrat výkon spotřebiče
  3. Pro funkčnost spalinové cesty a kvalitu hoření s vysokou účinností, zajistit dostatečné množství vzduchu pro hoření
  4. Na zhotovenou spalinovou cestu a připojený spotřebič nechat vystavit revizní zprávu spalinové cesty

Místo, aby nejprve každý majitel nového spotřebiče popřemýšlel, čím bude svůj dům vytápět, případně jaký krb, kamna si zakoupí, nejprve si koupí komín. Samozřejmě čím větší průměr, tím lépe. Potáhne a nic tím nepokazí. Omyl! Ne vždy je větší světlost komína lepší. Samozřejmě je nejlepší přemýšlet dopředu a již mít vybraný spotřebič, který se bude používat. V tomto případě se provede tepelně technický návrh a komínové těleso se přesně nadimenzuje podle výšky komínu, výkonu a druhu spotřebiče. Jestliže nevíme, jaký bude spotřebič a komínové těleso již stojí, musíme brát v úvahu tyto věci.

Komín:
- komínové těleso musí splňovat požadavky ČSN 73 4201:2010 a ČSN-EN 1443. V těchto dvou normách jsou uvedeny základní podmínky, které musí být splněny pro daný vybraný spotřebič pro připojení na spalinovou cestu. Pokud se jedná o plynové spotřebiče, tam je situace poměrně jasná a komínový průduch je většinou vyvložkovaný nerezovou vložkou nebo u kondenzačních spotřebičů plastovou vložkou. Hliníkové vložky sice jsou povoleny, ale jen za určitých omezených podmínek. V každém případě, ať se použije nerezová, hliníková, plastová, šamotová, či keramická vložka nebo systémový komín s těmito vložkami, musí být certifikované a určené vždy pro daný druh paliva.

U připojování spotřebičů na pevná paliva se již tyto zásady tolik nedodržují a tím, že se jedná o palivo pevné (uhlí, dřevo, pelety), tak se mnoho uživatelů a i montážních firem domnívá, že takový spotřebič je možný připojit na jakýkoliv komín. Ať se jedná o jakýkoliv spotřebič, musí být připojen vždy na certifikovanou spalinovou cestu, která je řádně označena a splňuje požadavky ČSN. Jednovrstvý komín, což je ve většině případů klasický zděný komín, jehož plášť tvoří převážně cihla plná pálená a průduch je vymazaný cementovou maltou, smí být používaný a smí na něj být připojený spotřebič.  Tato spalinová cesta je sice povolena, ale pouze na občasně užívaných stavbách a za předpokladu, že jsou splněny další podmínky uvedeny v ČSN 73 4201. Tento komín je ve skutečnosti jen zřídka, jelikož se v praxi setkávám s jednovrstvými komíny vždy jen s průduchem bez vymazání a navíc s vypadanými příčnými a svislými spárami. Připojení na takový komínový průduch je riziko a hrozí nebezpečí požáru.

Pokud se jen tak připojí spotřebič na předimenzovanou spalinovou cestu (široký, vysoký komín, nebo malý výkon spotřebiče), může se stát, že spotřebič neprohřeje dostatečně spalinovou cestu, nevznikne dostatečný tah komína a spaliny nemusí bezpečně odcházet mimo budovu. Jestliže je poddimenzovaná, množství vytvořených spalin neodchází plně spalinovou cestou a dochází k zakuřování, hromadění spalin ve spotřebiči a k zanášení a dehtování spalinové cesty. Pokud z paliva nespálíme veškeré uhlovodíky a hořlavé plyny, ty nestačí bezpečně odejít mimo budovu a dojde při jejich nahromadění k okysličení, případně jejich zapálení, dojde k výbuchu. Při výbuchu spalin dochází k popraskání pláště komína, k zahoření sazí a mnohdy i k roztržení spotřebiče. V těchto případech vznikají velké škody na majetcích a mnohdy i na životech uživatelů.

Jako soudní znalec jsem vypracovával posudek, kdy právě důvodem výbuchu spalin byla příčina předimenzovaný průduch komína, nízký výkon spotřebiče a nedostatek vzduchu pro hoření. Následky? Roztříštěné sklo výplně dveří krbových kamen, poničený interiér bytu a pořezané dvě děti v obličeji. Jedno dítě zraněné oči s trvalými nevratnými následky se schopností vidět na 40% a ztrátou motoriky.  Byla to shoda náhod a několik podceněných, případně zanedbaných skutečností.

Výkon spotřebiče:
- kotle, kamna, krbové vložky nebo krbové kamna vybíráme většinou podle vzhledu a výkon bereme co největší, protože, co kdyby náhodou. Omyl! Spotřebič je nutné vždy vybírat s výkonem na daný prostor, který chceme vytápět a současně např. u krbu a krbových kamen na prostor, který jsme schopni vytopit. Pokud máme v projektu uvedeny tepelné ztráty jednotlivých prostor, můžeme použít tyto uvedené hodnoty. Pokud tyto údaje nemáme, jsme schopni si orientačně tyto tepelné ztráty spočítat a vybrat výkonem přiměřený spotřebič. Tepelné ztráty orientačně spočítáme podle tohoto vzorce.

K=        špatná tepelná izolace                 45,0 Wh/m3
            střední          -//-                        32,5  -//-
            dobrá           -//-                         22,5  -//-
            velmi dobrá  -//-                         12,0  -//-

Vzorec:  Tzvp = 0,001x (K  32,5) x (m3) = kW/h

Jakmile máme spočítané tepelné ztráty vytápěných prostor, můžeme vybírat spotřebič. Výkon spotřebiče by měl být v rozsahu tepelných ztrát, u rekreačních objektů můžeme výkon navýšit přibližně o20 až 30% výkonu. Toto navýšení je vhodné pro rychlejší natopení požadovaných prostor, když jsou plně vychladlé a vymrzlé. Současně ale musí mít tyto spotřebiče dobrou a plynulou regulaci. Další den již tento navýšený výkon není zapotřebí. Pokud se napojí spotřebič předimenzovaný, bude se muset výkon snižovat a hrozí dehtování a kondenzace spalin. Komín se ničí. Pokud bude spotřebič poddimenzovaný a bude nutné vyšší výkon, bude se spotřebič přetěžovat a snižuje se životnost spotřebiče.

Správně zvolený výkon spotřebiče vám zajistí dobrou tepelnou pohodu v domě a současně delší životnost zvoleného zařízení a úsporu paliva. Připojit kamna a spálit hodně paliva, není problém. To dokáže každý. Ale postavit správně navržená a nadimenzovaná kamna s optimální spotřebou paliva a minimální četností přikládání dokáže již jen odborník – kamnář, Ten kdo staví kamna a krby, má povinnost doložit tepelně technické návrhy, výpočty a projektovou dokumentaci.

Spalovací vzduch:
- pro každé spalovací zařízení a to i pro spotřebiče na vytápění domů a bytů platí, že pro hoření je zapotřebí kyslík – neboli vzduch. Tato nutnost je velice podceňuje. Tím, že se v dnešní době velice často hovoří o úsporách energií, domy se zateplují a provádí se výměny oken, dochází k vytěsnění domů a bytů. Vytrácí se přirozená infiltrace prostor, se kterou se dříve počítalo a mnohdy i stačilo k bezpečnému provozu spotřebiče. V současné době je nutné čím dál více zajišťovat dostatečné množství vzduchu pro spalování a bezpečný provoz.

Pro instalaci plynového spotřebiče s otevřenou spalovací komorou, tedy typu „B“ je nutné zajistit mimo nutnou kubaturu místnosti i neuzavíratelný otvor pro přívod vzduchu z exteriéru a to 0,001 m2 na1kW příkonu, nejméně však 0,02 m2. Přesné podmínky jsou uvedeny v TPG 704 01.

U spotřebičů spalující pevná paliva není žádná směrnice, která potřebné množství vzduchu nařizuje, je ale vše řešeno stavebním zákonem, prováděcími vyhláškami a ČSN normami, které všeobecně řeší stav tak, že provoz spotřebiče musí být bezpečný a spaliny musí být odváděny mimo budovu tak, aby nedocházelo k jejich hromadění a nebyly překročeny přípustné koncentrace škodlivin. Těchto podmínek dosáhneme odborným připojením spotřebiče na spalinovou cestu a kvalitním spalováním paliva. K tomu ale opět potřebujeme dostatečné množství vzduchu. Tady si musíme uvědomit jaké množství vzduchu je zapotřebí. Teoretické množství vzduchu pro spálení 1 kg dřeva se uvádí 4m3. Vzhledem k principu hoření je nutné zohlednit to, že pevné palivo nehoří celou dobu stejně. Proto se uvádí násobek 2 , a to přebytek vzduchu pro hlavní fázi hoření. Množství vzduchu potřebné pro spálení dávky paliva, například v krbových kamnech si můžeme orientačně spočítat velmi jednoduše.

Příklad: 3 kg dřeva x 4m3 vzduchu x 2 = 24m3 vzduchu.

24m3 vzduchu je orientační množství vzduchu pro spálení 3kg suchého dřeva v krbových kamnech nebo v krbové vložce. Toto množství vzduchu musíme zajistit tak, aby po dobu hoření nevznikl v místnosti podtlak. Vzniknutím podtlaku v místnosti by docházelo k nedokonalému spalování a spaliny by neodcházely do ovzduší, ale hromadily by se v komíně, spotřebiči nebo v místnosti a to je nepřípustné.

U spotřebičů, které mají přípravu pro centrální napojení spalovacího vzduchu CPV, je vhodné toto napojit na přívod vzduchu, kdy výrobce spotřebiče uvádí za jakých podmínek je možné CPV napojit, jakou délku a průměr dodržet. Pokud to není uvedeno, všeobecně se uvádí délka co nejkratší cca kolem 5m délky s minimálním počtem ohybů. Nutné je dodržet čistý průřez připojovacího hrdla. Nutné je brát v úvahu, že mřížka chránící vstupní otvor snižuje čistý průřez až o 30%. Tato hodnota může zapříčinit špatné hoření, nedokonalé spalování a u krbů silné začernávání skla.

Pokud každý, kdo provozuje nějaký spotřebič, dodrží alespoň základní požadavky potřebné k procesu spalování, nebude docházek ke zbytečným škodám na majetku, případně na zdraví a životech uživatelů spotřebičů. Špatným spalováním vzniká mimo jiné škodlivé látky i oxid uhelnatý CO, což je vysoce jedovatý plyn, který je bez zápachu a barvy. Tento plyn nejsme schopni sami zjistit, pokud nemáme měřicí přístroje a detektory CO. Oxid uhelnatý, neboli CO v prostoru jsme schopni zjistit také tím, že začneme mít sladko na jazyku, následně začnou mdloby a přichází krásné sny, ze kterých se již nemusíme probudit. Tento způsob ověření zda je v prostoru CO nezkoušejte. Proto dodržujme základní pravidla připojování spotřebičů a podmínky pro samotné hoření.

Přeji kvalitní výběr tepelného zdroje a následné příjemné chvíle u domácího krbu. Při dodržení základních požadavků, zvolení kvalitních materiálů pro stavbu kamen nebo krbů, můžete se těšit na to nejkvalitnější a nezdravější naakumulované sálavé teplo.

Revizní technik spalinových cest a soudní znalec v odvětví komínů a kamen – Luboš Czyž.