Máte na svém domě komín?

02. ledna 2015 ǀ Články

Zkontrolujte ho hned po topné sezóně! Používáte li doma spotřebič připojený na komín, je nejvyšší čas nechat vyčistit a zkontrolovat celou spalinovou cestu včetně připojeného spotřebiče. Nejvhodnější doba je právě po topné sezóně a to na jaře. Ten kdo by však neměl čas nebo zapomněl, může kontrolu udělat během léta, avšak dříve, než se opět na podzim začne topit.

Podle Nařízení vlády č.91/2010 Sb. s účinnosti od 1. ledna 2014 je povinností každého uživatele spotřebiče do výkonu 50kW nechat vyčistit komín a to nejméně třikrát ročně. Jednou do roka jste povinni nechat udělat kontrolu všech používaných komínů. Pokud jste soukromá osoba a máte k tomu vhodné vybavení, můžete si komín vyčistit sami.

Co můžeš udělat hned, neodkládej na zimu!
Nejlepší je nechat si udělat kontrolu co nejdříve po ukončení topné sezóny. Předejdete tak mnohdy velkým nepříjemnostem, když na podzim zjistíte, že je komínové těleso narušené a potřebujete jej opravit. Potom najednou zjistíte, že tento problém řeší více uživatelů a když potřebujete topit, musíte dlouho čekat na kominíka, který je v té době nejvíce vytížený.

Zima váš komín prověří!
Při kontrole komínu je nutné prověřit jeho nadstřešní i půdní část. Zima se přitom obvykle nejvíce podepíše na starších jednovrstvých komínech vyzděných z cihel. Komín je namáhán nejen spalinami, ale musí čelit také povětrnostním vlivům a často i prudkým a vysokým teplotním rozdílům. Právě jednovrstvé komíny tak musejí snášet obrovskou zátěž. Ta se časem může projevit takzvanou degradací spojovací malty, která se začne drolit a vypadávat. Někdy může dokonce dojít i k rozpadu cihel. Po zimě je proto nutné tyto komíny prohlédnout velmi důkladně a všechny závady na komínovém zdivu okamžitě opravit. Jestliže je závada na komíně většího rozsahu, mělo by se přistoupit k celkové a systémové rekonstrukci celé spalinové cesty. Ta může spočívat například v převložkování stávajícího komínového průduchu komínovou vložkou z kovového nebo keramického materiálu, nebo provézt nové vymazání průduchu novou tlakovou metodou.

Vyčistěte a udržujte komín, zvýšíte výkon!
Pravidelná kontrola a údržba komína i kouřovodu má vliv na výkon připojeného spotřebiče. Nevyčištěný komín a spotřebič má za následek špatný tah komína, špatnou kvalitu hoření a nízkou účinnost spotřebiče. Současně pro vyhřátí prostor je mnohem větší spotřeba paliva. Neudržované spalinové cesty přitom znamenají velké riziko požáru a také otravu oxidem uhelnatým, který špatným a nedostatečným odtahem spalin dosahuje vyšší koncentrace a vyšší riziko otravy.

Jestliže kvůli nevyčištěnému nebo zanedbanému komínu vznikne požár a majitel domu se nemůže prokázat zprávou o kontrole a údržbě, hrozí pokuta až 25 000 Kč. Navíc zanedbání údržby znamená i velkou komplikaci při jednání s pojišťovnou o výši pojistného plnění.

Co je zpráva o kontrole!
Výsledkem každoroční prohlídky, při níž technik musí zkontrolovat vše od spotřebiče až po ústí komína a také prověří těsnost všech spojů, napojení a dvířek, je zpráva o kontrole. V ní se uvádí podrobné informace o spalinových cestách, konstrukci domu, provedených či odložených opravách. Zprávu o kontrole získá nejen majitel objektu, ale jeho kopii si musí uschovat i kominík. Právě u něj si ji lze vyžádat v případě, že jej majitel ztratí nebo tato zpráva při požáru objektu shoří.

Zprávou o kontrole majitel domu získá záruku, že kontrola byla provedena podle platných předpisů, a že za ni kominík přebírá plnou právní odpovědnost. I když si budete čistit spalinovou cestu sami, kontrolu jednou za rok musí provézt odborně způsobilá osoba, která je držitelem živnostenského oprávnění v oboru kominictví.

Nechat? Nenechat?
Na tuto otázku si odpoví každý, kdo má komín a na něj připojený spotřebič. Odpověď je úplně jasná – NECHAT. Ale kdo mi tuto kontrolu provede?  V NV č.91/2010 Sb. v §2 je uvedeno:

Odst. č.1
Kontrolu spalinové cesty provádí odborně způsobilá osoba, kterou je držitel živnostenského oprávnění v oboru kominictví.

Odst. č.2
Kontrola spalinové cesty se provádí

a) posouzením bezpečného umístění hořlavé stavební konstrukce, materiálu a předmětu v návaznosti na konstrukční provedení spalinové cesty a připojeného spotřebiče paliv

b) posouzení komína, zejména z hlediska jeho požární bezpečnosti a provozuschopnosti

c) posouzením, zda je zajištěn volný a bezpečný přístup ke komínu, k jeho vymetacím, čistícím a kontrolním místům

d) posouzením zajištění požární bezpečnosti stavby, zvláště při prostupu spalinové cesty vodorovnými i svislými stavebními konstrukcemi, půdním prostorem nebo střechou a vývodů spalin obvodovou stěnou stavby

e) posouzením jejího stavebně technického stavu.

Odst. č.3
Splnění požadavků spalinových cest podle zákona o ochraně ovzduší a ve lhůtách jim stanovených se považuje za splnění požadavků na kontrolu spalinových cest podle tohoto nařízení.

V současné době se na obcích a ve městech objevuje nešvar, kdy tuto odbornou kontrolu provádí lidé, kteří se nazývají kominíkem nebo odborně způsobilou osobou.

Nechejte si udělat kontrolu opravdovým odborníkem