Revize

POZOR! S účinností 1.1.2011 platí nová ČSN 73 4201 s dodatky č. Z1 a Z2, případně ČSN 73 4201 ed.2. Zákon o požární ochraně 133/1985 Sb. v dalším znění č. 320/2015 Sb., § 44 až §47 s účinností od 1. 1. 2016 upravuje provádění kominických prací a jejich povinnosti. Prováděcí vyhláška č. 34/2016 Sb. o čištění, kontrole a revizi spalinových cest, upravuje, jak tyto práce provádět.

 

Revize spalinové cesty je posouzení spalinové cesty při které se posuzuje stavební část, funkčnost, bezpečný provoz a odvod spalin do volného ovzduší. Při stavbě, opravě nebo rekonstrukci spalinové cesty musí být dodrženo několik norem z nichž základními normami jsou ČSN 73 4201:2010 (Komíny a kouřovody - Navrhování, provádění a připojování spotřebičů paliv) a ČSN EN 1443 (Komíny - všeobecné požadavky). U nově stavěných komínů, komínových systémů a komínových vložek musí být komín vždy označen certifikačním štítkem od výrobce, případně od dodavatele nebo montážní firmy. Komínová konstrukce musí být zhotovena pouze z určených materiálů dle daných norem.

Spalinová cesta je od spalinového hrdla spotřebiče po ústí komína a posuzuje se včetně připojení spotřebiče a nadimenzování.

Revize provádíme na vyžádání stavebního úřadu, pro kolaudaci, po vyhoření komínu, po stavebních úpravách spalinové cesty, po výměně nebo instalaci nového spotřebiče nebo po vyžádání objednavatele.

V případě revizí spalinové cesty pro krby, kachlová kamna a sporáky musí být rovněž splněny ČSN 73 4230, ČSN 73 4231, případně ČSN 73 4232. Kontrola napojení krbu revizním technikem komínů musí být provedena před uzavřením krbové obestavby.

Doporučujeme seznámit se s uvedenými normami před plánovanými přestavbami a rekonstrukcemi objektů při nichž dojde k zásahu do spalinové cesty.

Co si musíte nachystat?

  • projektovou dokumentaci
  • stavební povolení (u revize ke kolaudaci)
  • doložit adresu objednatele a místo prováděné revize (číslo bytu, číslo parcely...)
  • zpřístupnit místo kolem celé konstrukce spalinové cesty
  • typ, výkon, výrobní číslo spotřebiče
  • identifikační štítek spalinové cesty (u systémových komínů dává výrobce, u individuálních komínů označuje zhotovitel)