Měření malých spalovacích zdrojů

Upozornění

Dne 2.5.2012 s účinnosti od 1.9.2012 vychází aktuální znění zákona č.201/2012 Sb. o ochraně ovzduší. Současně daný zákon č.201/2012 Sb. ruší zákon č. 86/2002 Sb., který ukládá povinnost provádět autorizovanou osobou měření účinnosti spalování, množství vypouštěných látek a kontrolu spalinových cest.

Nový zákon č.201/2012Sb. podle § 17 o ochraně ovzduší ukládá uživatelům zdroje dodržovat emisní limity a předkládat na vyžádání informace o provozu zdroje příslušnému orgánu.

Zákonem 201/2012 Sb. a nabytím jeho účinnosti dnem 1.9.2012, se již autorizované měření účinnosti spalování a vypouštěných látek nebude provádět. Kontrola spalinové cesty se nadále bude provádět dle Zákona č. 320/2015 Sb., a vyhlášky č. 34/2016 Sb.

Kontroly spalinových cest budeme provádět v daných termínech

Firma KOMÍNY-KRBY s.r.o. je držitelem osvědčení o autorizaci k měření účinnosti malých spalovacích zdrojů a vypouštěných látek a ke kontrole spalinových cest. Rozhodnutí je vydané Ministerstvem životního prostředí ČR (Č.J.: 2572/740/05/JD) a číslo autorizované osoby které nás opravňuje tuto činnost provádět je 0023.

Měření účinnosti spalovacích zdrojů a vypouštěných látek budeme provádět nadále a to na základě požadavku zákazníka pro potřebu, zda má na svém zdroji dokonalé spalování a zda do ovzduší vypouští v požadovaném limitu emise.