Kontroly a čištění komínů

Proč je důležité nezanedbávat pravidelné kontroly a čištění komínů?
K jakým škodám může dojít a co Vám hrozí v případě nedodržení nařízení?
K jakým změnám v oblasti legislativy došlo a jaké jsou Vaše povinnosti?


Ročně vznikne požár z důvodu zanedbaných komínům ve více než 300 obytných domech. Aby se těmto případům předešlo, platí od ledna 2011 nové nařízení vlády č.91/2010 týkající se požární bezpečnosti. Podle něj musí každý používaný komín alespoň jednou ročně zkontrolovat kominík. Kontroly se nyní nově budou týkat nejen komínů na pevná paliva, ale i na plyn. Lednem 2016 je NV č. 91/2010 Sb. zákonem č. 320/2015 Sb. zrušeno. Nový zákon upravuje povinnosti v oblasti požární ochrany a nová vyhláška č. 34/2016 Sb. stanovuje, jak provádět čištění, kontrolu a revizi spalinových cest.

Kontrolu komínového tělesa je možné provádět kdykoliv v roce. Doporučuje se však nechat jí na letní měsíce, kdy se v nemovitosti netopí. Ceny kontrol se aktuálně pohybují v rozmezí mezi 300 a 500 Kč podle stavu a přístupnosti komína. K tomu je však nutné si připočítat cenu za dopravu, která se liší podle vzdálenosti, kterou k Vám bude muset kominík urazit, a cenu za případné čištění. Pokud kominík při kontrole použije kameru nebo endoskop, může se cena i zdvojnásobit.

Od 1. 1. 2011 vypracuje kominík po provedení kontroly vždy zprávu o kontrole, anebo čištění spalinové cesty, která by měla být uložena u majitele nemovitosti a v případě ztráty bude možné si od kominíka vyžádat kopii. Pokud budou při kontrole zjištěny závažné nedostatky, v jejichž důsledku by mohlo dojít k požáru nebo otravě, je kominík povinen nahlásit tento stav stavebnímu úřadu nebo orgánu státního požárního dozoru a ti mohou topení v nemovitosti zakázat.

Zanedbávání pravidelných kontrol a čištění komínového tělesa se však majitelům nemovitostí rozhodně nevyplatí. Kromě toho, že tím ohrožují svůj majetek i zdraví a životy svých blízkých, jim může být udělena pokuta až 25 000 Kč. Kontroly komínových těles je možné vynechat pouze v případě: - použití plynových vafek odvětrávaných fasádou - nepoužívaných komínů - pokud jsou označené cedulkou „Mimo provoz

Čištění komínového tělesa je nejlepší provádět před začátkem topné sezony a u pevných paliv by se mělo po třech měsících opakovat. U plynu stačí čistit jednou ročně a vždy jej musí provádět kominík.
Termíny a způsob čištění uvádí následující tabulka.

Pojišťovny budou informace pro šetření pojistné události čerpat od vyšetřovatelů hasičů. Pokud požár vznikne od zaneseného komína, bude postup hasičů i pojišťovny záviset i na tom, jak se o komín majitel nemovitosti staral. Budou se zkoumat i doklady, zda byl komín řádně čištěný a kontrolovaný. Tyto se dají získat od kominíka, který musí veškerou agendu archivovat. Pokud se zjistí pochybení, mohou hasiči udělit pokutu a pojišťovny pak poníží možné vyplacení pojistného.

Kontrola spalinové cesty - provádí odborně způsobilá osoba, která má živnostenské oprávnění v oboru kominictví.
Kontrola spalinové cesty se provádí

 • posouzením bezpečného umístění hořlavé stavební konstrukce, materiálu a předmětu v návaznosti na konstrukční provedení spalinové cesty a připojeného spotřebiče paliv,
 • posouzením komína, zejména z hlediska jeho požární bezpečnosti a provozuschopnosti,
 • posouzením, zda je zajištěn volný a bezpečný přístup ke komínu, k jeho vymetacím, čisticím a kontrolním místům,
 • posouzením zajištění požární bezpečnosti stavby, zvláště při prostupu spalinové cesty vodorovnými a svislými stavebními konstrukcemi, půdním prostorem nebo střechou a vývodů spalin obvodovou stěnou stavby,
 • posouzením jejího stavebně technického stavu.


Po provedené kontrole se vystaví  písemná zpráva o kontrole

Čištění spalinové cesty - provádí způsobilá osoba, která má živnostenské oprávnění v oboru kominictví.

Spalinovou cestu pro odtah spalin od spotřebiče na pevná paliva o jmenovitém výkonu do 50 kW včetně je možné provádět svépomoci (provozovatel vede provozní deník a zapisuje kdy a jak provedl čištění)

Revize spalinové cesty - provádí způsobilá osoba, která má živnostenské oprávnění v oboru kominictví a která je zároveň revizním technikem komínů, nebo revizním technikem spalinových cest.

Revize se provádí:

 • Před uvedením spalinové cesty do provozu
 • Po každé stavební úpravě komína
 • Při změně druhu paliva
 • Před výměnou nebo novou instalací spotřebiče paliv
 • Po komínovém požáru
 • Při vzniku trhlin ve spalinové cestě (i při podezření)

Vypalování komína - vypalování je možné provádět tehdy, pokud není možné pevné usazeniny odstranit jiným způsobem. Vypalovat jej může jen způsobilá osoba, která má živnostenské oprávnění v oboru kominictví, nebo revizní technik komínů a to za pomocí další k tomu způsobilé osoby.
Majitel stavby toto oznamuje příslušnému hasičskému záchrannému sboru kraje min. 5 pracovních dnů předem.